Izvedba izobraževanja "Fizična in komunikacijska dostopnost za ranljive skupine do objektov kulturne dediščine"

V SEM je včeraj, 9. junija, potekalo prvo izmed izobraževanj v sklopu projekta Dostopnost do kulturne dediščine, in sicer na temo fizične in komunikacijske dostopnosti za ranljive skupine v objektih kulturne dediščine. Izvajali so ga strokovni sodelavci z Urbanističnega inštituta Republike Slovenije (dr. Boštjan Kerbler, ga. Nina Goršič in ga. Biba Tominc), v sodelovanju z mentorji, pripadniki ranljivih skupin. Udeležencem so najprej predstavili teoretični pristop, kako pripraviti vse potrebno za izmero dostopnosti objektov in kakšna je stopnja dostopnosti v slovenskih objektih. V praktičnem delu pa so se udeleženci sprehodili po SEM in opozorili na morebitne težave, s katerimi se ob obisku objektov kulturne dediščine srečujejo ranljive skupine. Delo je potekalo v treh skupinah. Mentor za slepe in slabovidne osebe je bil g. Anton Smerdel, mentorica za skupino gluhih in naglušnih je bila ga. Lada Lištvanova, skupino oseb s težavami v duševne razvoju je predstavljala ga. Darija Pochyla in ga. Anka Vesel, gibalno ovirane osebe.

Mentorji so udeležencem skozi sprehod po SEM podali smernice in napotke, kako urediti posamezne elemente, da so le-ti bolj dostopni. Pomembne točke znotraj muzeja (vhod, informacijski pult, sanitarije, dvigali, stopnice in postavitev razstav) so si udeleženci ogledali skupaj z mentorji, ki so jim podali napotke, kako stvari izboljšati v praksi, da bodo dostopne osebam iz ranljivih skupin.

Na koncu je sledila evalvacija objektov za varstvo kulturne dediščine in njihovi dostopnost, katere so zastopali udeleženci.


Dr. Boštjan Kerbler (Urbanistični inštitut Republike Slovenije) je zbranim govoril elementih fizične in komunikacijske dostopnosti.


Udeleženci izobraževanja, ki je potekalo v predavalnici Slovenskega etnografskega muzeja.


Nina Goršič (Urbanistični inštitut Republike Slovenije) je predstavila metode preverjanja fizične dostopnosti in izvlečke terenske analize.


Nadalje je Biba Tominc (Urbanistični inštitut Republike Slovenije) predstavila terenske izvlečke in potek izobraževanja (delo v skupinah).


V praktičnem delu je gibalno ovirana oseba predstavila ovire, s katerimi se srečuje pri obisku objektov kulturne dediščine.


Tudi interaktivni elementi razstav so dostopni gibalno oviranim osebam.


Pomemben element dostopnosti so tudi dvigala. Na fotografiji dostopnost dvigala preverja gibalno ovirana oseba.


Gibalno oviranim je pomembna tudi ureditev in dostop do sanitarij.


Razstavni prostori in osvetljenost le-teh je pomemben element dostopnosti gluhim in naglušnim osebam.


Osvetljava razstavnih prostorov je pomembna, da lahko gluhe osebe vidjo tolmača.


Informacijski pult in dostopnost inforamacij je preverjal Antun Smerdel.


Slepim in slabovidnim osebam pomemben element dostopnosti predstavljajo tudi stopnice in ustrezna označitev le-teh.


Udeleženci so na delovnih listih ocenili tudi dostopnost organizacij, s katerih prihajajo.


Ocenjevali so tudi, kakšno je stanje urejenosti/prilagojenosti v objektih, iz katerih prihajajo (info točka, glavni vhod/stranski vhod, parkirna mesta, stopnice, sanitarni prostor, dvigalo, klančina).

Foto: Eva Rožanc