Osnovne informacije

Nosilec projekta Dostopnost do kulturne dediščine ranljivim skupinam je Slovenski etnografski muzej. Projekt je usmerjen k realizaciji socialno-ekonomskih ciljev krepitve človeškega kapitala, ustvarjanju delovnih mest, spodbujanju zaposlenosti in zaposljivosti, zagotavljanju socialne vključenosti in spodbujanju enakih možnosti, posebna teža pa je dana tudi večji učinkovitosti delovanja javnega sektorja, v konkretnem primeru muzejev in usposabljanju za delo na področju varstva kulturne dediščine in na drugih področjih kulture in kreativnega sektorja (management kulturnih projektov, ki jih izvajajo samozaposleni na področju kulture).

Izpostaviti velja zaposlitvene učinke projektakratkoročne z ustvarjanjem desetih delovnih mest za čas trajanja projekta, kot tudi dolgoročne z dvigom zaposlitvenih možnosti pripadnikov ranljivih skupin (priseljenci, pripadniki etničnih manjšinskih skupnosti, Romi in invalidi, mladi diplomanti – iskalci prve zaposlitve, brezposelni starejši nad 55 let) ki so si doslej že pridobili formalno izobrazbo s področij dela muzejev (etnologija, zgodovina, umetnostna zgodovina, arheologija) za opravljanje konkretnih strokovnih nalog muzejske javne službe.

Projekt sledi ciljem OP ESS, saj so aktivnosti usmerjene v razvijanje človeških virov za delo in življenje v družbi, temelječi na znanju ter prispevku k večji socialni vključenosti ranljivih družbenih skupin. Vključene bodo tudi osebe s statusom invalidnosti. Z usposabljanjem in izobraževanjem bo projekt pripomogel k dvigu njihove poklicne usposobljenosti in s tem konkurenčnosti na trgu delovne sile ter dolgoročno prispeval k večji družbeni vključenosti.

»Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za kulturo. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov v obdobju 2007-2013, razvojne prioritete Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti; prednostne usmeritve Kulturna in socialna vključenost.«

Naziv operativnega programa

Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013
Razvojna prioriteta 4. Enake možnosti in spodbujanje socialne vključenosti ranljivih družbenih skupin
Prednostna usmeritev 4.3. Dvig zaposljivosti ranljivih skupin na  področju kulture in podpora njihovi socialni vključenosti
Ime projekta DOSTOPNOST DO KULTURNE DEDIŠČINE RANLJIVIM SKUPINAM
Trajanje projekta 1. 4. 2013 – 31. 10. 2015
Prispevek ESS 873.141,00 EUR (delež prispevka v višini 85%)
Vrednost projekta 984.871,75 EUR
Število udeležencev 10 novih delovnih mest
Država Slovenija
Organizacija

Slovenski etnografski muzej
Metelkova 2
1000 Ljubljana

Kontaktni podatki

Eva Rožanc
Slovenski etnografski muzej
Metelkova 2
1000 Ljubljana

Telefon: 01/300 87 81
Elektronski naslov: eva.rozanc@etno-muzej.si 
Spletna stran: www.etno-muzej.si
Spletna stran projekta: www.dostopnost.eu