Sodelujoči muzeji in njihova vloga

Nosilec projekta je Slovenski etnografski muzej (SEM). Projekt poteka v sodelovanju s šestimi (od skupno enajstih) državnih muzejev, ki so si doslej že pridobili nekatere izkušnje na področju vključevanja ranljivih skupin v program dela:

SEM in ostali sodelujoči muzeji aktivno usposabljajo osebe iz različnih ranljivih družbenih skupin (priseljenci, pripadniki etničnih manjšinskih skupnosti, Romi in invalidi, mladi diplomanti – iskalci prve zaposlitve, brezposelni starejši nad 55 let) ki so si doslej že pridobili formalno izobrazbo s področij dela muzejev (etnologija, zgodovina, umetnostna zgodovina, arheologija) za opravljanje konkretnih strokovnih nalog muzejske javne službe (kustos, kustos pedagog, kustos dokumentalist, kustos bibliotekar).

V okviru projekta poteka tudi snovanje, razvijanje in izvajanje pedagoških in andragoških vsebin oz. programov (delavnic, predavanj, predstavitev ipd.) s področja dela državnih muzejev in s tem okrepitev družbene vloge muzejev. Hkrati pa je vloga sodelujočih muzejev na projektu tudi usposabljanje za pridobivanje specialnega strokovnega znanja, veščin in praktičnih izkušenj za muzejske delavce in s tem vzpostavitev dobrih praks v državnih muzejih Slovenije, ki se bodo nadalje implementirale tudi v druge slovenske muzeje in na ostala področja kulture ter izobraževanja.

Dvoletno delo muzejev o dostopnosti kulturne dediščine ranljivim skupinam bo na podlagi pridobljenih izkušenj predstavljeno v končnem elaboratu, ki bo predstavljal temeljno strategijo za integracijo ranljivih skupin na področju dela muzejev in varstva kulturne dediščine. Ohranjanje, vrednotenje in predstavljanje kulturne dediščine bo preko izkušenj in ugotovitev, skupaj s predstavniki ranljivih skupin, prispevalo k boljšemu razumevanju skupne preteklosti, vzpostavljanju enakih možnosti in dobrih praks. Prav tako bodo z elaboratom predstavljene možnosti na področju muzejev in varstva kulturne dediščine z namenom razvoja usmerjenega usposabljanja in oblikovanja uporabnih metod za vodenje, vključevanje in usposabljanje ranljivih skupin v aktivnosti za samostojno in kreativno delo na področju kulture.